ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Anıl Ambalaj Çalışan Adayı Aydınlatma Metni.


ANIL KAĞITÇILIK AMBALAJ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.A.Ş.


“ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa) VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ANIL KAĞITÇILIK AMBALAJ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.A.Ş. (“Şirket” veya “ANIL KAĞITÇILIK ”) tarafından, detayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtildiği üzere, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. ANIL KAĞITÇILIK AMBALAJ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.A.Ş.’nın, 6698 Sayılı Kanun uyarınca
İrtibat kişisi:
E-posta adresi: anilambalaj@hs01.kep.tr
Telefon : 0312 640 14 60


b) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası amaçları kapsamında kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, performans verileri, özlük verileri gibi kişisel veriler; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, bize referans olarak belirttiğiniz kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.


ç) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUHUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, iş ilişkisinin kurulması amacıyla size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.


d) İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi BAŞKENT ORGANİZE SAN. BÖL. 22.CADDE NO:10 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE adresi üzerinden Şirketimize iletmeniz durumunda ANIL KAĞITÇILIK , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ANIL KAĞITÇILIK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşbu 13.1. madde (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:


“ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

ANIL KAĞITÇILIK tarafından; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe uygunluğumun ve yetkinliğimin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Şirket tarafından yürütülen insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla kişisel verilerimin ve sağlık, ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini ve ANIL KAĞITÇILIK tarafından iş ortakları, hissedarları, tedarikçileri ile referans olarak belirtilen kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza: